Over ons

Ontstaan

Een aantal mensen in het noorden van het Meetjesland vroegen zich af wat ze na het isoleren van hun dak, het plaatsen van zonnepanelen en thermostatische kranen, nog konden doen rond duurzaamheid. Misschien een windmolen voor het dorp?

Volterra is ontstaan vanuit de rotsvaste overtuiging:

 • dat de transitie naar een duurzame leefomgeving sneller kan
 • dat de burger meer rechtstreekse inspraak moet krijgen
 • dat wind – zon – lucht – water van iedereen is

Door burgers te verenigen in onze energiecoöperatie bouwen we een draagvlak op voor windenergie en zonne-energie.

Volterra wil bijdragen aan deze duurzame leefomgeving niet enkel op het vlak van windenergie en zonne-energie maar in alle aspecten van de energietransitie.

Duurzaamheid gaat ook over de totale leefomgeving : woningbouw – woonvormen – samenlevingsvormen – warmtenetten – landbouw – …

De Coöperatie

Coöperaties zijn in Vlaanderen wat minder bekend, en dat is geheel ten onrechte. Niet alleen heeft de coöperatie een mooi verleden, ook vandaag speelt ze een zeer belangrijke (economische) rol. In het buitenland zijn talloze voorbeelden aan te halen van succesvolle èn grote coöperaties die een leidende rol spelen in het economisch leven.

Ook de Vlaamse overheid gelooft in de voordelen van coöperaties. Zo worden startende coöperaties, zoals Volterra ondersteund, en is er de website www.coopkracht.be waar de principes van coöperatief ondernemen goed worden uitgelegd.

Wat is een coöperatie?

Een coöperatie is een vereniging van natuurlijke en/of rechtspersonen die tot doel heeft om de gemeenschappelijke behoeften van de leden te bevredigen. Een coöperatie voert een (economische) activiteit uit, maar in tegenstelling tot een kapitaalsvennootschap wordt die niet gebruikt voor persoonlijke verrijking, wel om doelstellingen op sociaal, maatschappelijke en/of ecologisch vlak te realiseren.

Het coöperatief gedachtegoed rust op drie pijlers:

 • Er is een gemeenschappelijke behoefte en de leden van de coöperatie willen samenwerken om die te bevredigen
 • De coöperatie streeft niet naar winst
 • Het beheer van de coöperatie gebeurt democratisch.

Om dit concreter te maken heeft de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA) zeven principes geformuleerd waardoor men kan toetsen of een vereniging of bedrijf een coöperatie genoemd kan worden. Zie charter Rescoop (PDF). Zie ook de site www.icakompas.be.

REScoop Vlaanderen

Volterra is lid van REScoop Vlaanderen.

REScoop Vlaanderen is de federatie van coöperaties van burgers voor hernieuwbare energie in Vlaanderen.

Een REScoop (Renewable Energy Sources cooperative) is een burgerinitiatief dat de omgevingsenergie (zon-wind-water-biomassa-aardwarmte) wil oogsten voor eigen gebruik, gebaseerd op het rechtstreeks participatiemodel en de internationale coöperatieve principes.

Je vindt meer info op de website van Rescoop Vlaanderen en op de website burgerenergie.be.

Doelstellingen van Volterra

Volterra heeft tot doel:

 • het verwerven van financiële middelen om deze aan te wenden voor investeringen in hernieuwbare energieproductie en rationeel energiegebruik
 • de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie te promoten
 • de verbruikers van deze vorm van energie te verenigen
 • het aansporen of ter beschikking stellen van vormen van samen aankoop van hernieuwbare energie
 • de opgewekte hernieuwbare energie aan betaalbare prijzen te leveren aan haar coöperanten
 • de gerealiseerde winst na een billijke vergoeding van het kapitaal te besteden aan sociaalecologische projecten in de regio of daarbuiten

Burgercoöperatie vs. financiële coöperatie

Ook de grote commerciële energiespelers hebben intussen coöperaties opgericht, de zogenaamde financiële coöperaties. Zij bieden bijvoorbeeld aan omwonenden van hun windturbineproject de kans om mee te investeren en daar een jaarlijks dividend uit te ontvangen. Dit verhoogt zeker ook het draagvlak voor hernieuwbare energie. Nochtans is een financiële coöperatie helemaal anders dan een burgercoöperatie zoals Volterra.

Een financiële coöperatie van een commerciële energiespeler heeft niet de doelstelling om betaalbare energie te leveren, maar om winst te genereren. Haar projecten worden vooral gefinancierd met behulp van bankleningen, slechts een klein deeltje komt van directe participatie. En haar winsten vloeien vaak weg naar kapitaalkrachtige groepen in het buitenland.

Een coöperant heeft bij een financiële coöperatie geen zeggingschap of inbreng in de werking van dat bedrijf. Bij een burgercoöperatie is dat anders. Elke coöperant kan mee beslissen over waaraan het opgehaalde kapitaal besteed wordt. Elke coöperant kan mee beslissen of er een dividend wordt uitgekeerd. Elke coöperant kan mee beslissen waar de coöperatie Volterra zich binnen haar doelstellingenkader zal op toeleggen in het komende werkjaar. Een burgerenergiecoöperatie is namelijk van en voor de burgers.

Coöperatieve diensten

Onze coöperanten kunnen allereerst hun eigen lokale en hernieuwbaar geproduceerde stroom oogsten via de stroomleveringsovereenkomst met Ecopower. Volterra produceert hernieuwbare energie, maar wij leveren die niet zelf aan de markt. Wel kunnen onze coöperanten inschrijven bij de enige energiecoöperatie in Vlaanderen die ook elektriciteitsleverancier is. Ecopower levert die energie aan gunstige tarieven aan onze coöperanten, net omdat ook Ecopower een burgerenergiecoöperatie is die geen winst wil genereren uit haar activiteiten.

Onze coöperanten kunnen ook genieten van andere diensten, zoals toegang tot coöperatief autodelenproject, zoals regelmatige informatievergaderingen en acties in het kader van onze doelstellingen.

Altijd op zoek naar nieuwe coöperanten

Volterra is altijd op zoek naar nieuwe coöperanten. Het maximum aantal aandelen dat een nieuwe coöperant kan kopen, is twee aandelen van 125 euro. Het bedrag per aandeel hebben we bewust laag gehouden om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven om toe te treden tot de coöperatie.

Als we nieuwe projecten willen financieren, kondigen we een kapitaalronde aan, waarbij de intekening op aandelen mogelijk is tot 40 aandelen of 5.000 euro.

Er kan een dividend worden uitgekeerd van maximaal 6% op het aandeel. Daarover wordt jaarlijks beslist op de algemene vergadering door de coöperanten. Het uitkeren van een dividend is niet de hoofdbedoeling voor onze coöperanten, die is de maatschappelijke meerwaarde realiseren van onze coöperatieve onderneming.

Hernieuwbare energieprojecten gezocht

Volterra is altijd op zoek naar hernieuwbare energieprojecten. Als een lokale overheid, vereniging, instelling, organisatie of bedrijf met Volterra in zee gaat voor haar hernieuwbaar energieproject, dan ontzorgen wij deze partners volledig, van financiering tot onderhoud. En we zorgen voor een maatschappelijke meerwaarde van dit project, niet alleen door de vermeerdering van hernieuwbare energie, maar ook door energiedelen of door een sociaal initiatief er aan te verbinden.

Raad van bestuur

De Raad van Bestuur is samengesteld uit:

 • Marc De Vos, Watervliet, voorzitter
 • Luc Van Gysel, Sint-Gillis-Waas
 • Ruben Goethals, Eeklo
 • Emmanuel Steyaert, Bellem
 • Pieter Vermeulen, Sint-Jan-in-Eremo

 De oprichters van Volterra zijn:

 • Marc De Vos, Watervliet
 • Johan Buysse, Waarschoot
 • Jan Claeys, Lembeke
 • Annick De Boes, Kaprijke
 • Jan Deprez, Sint-Gillis-Waas
 • Michelle De Smet, Lembeke
 • Nicolas Engels, Watervliet
 • Jozef Laureyns, Watervliet
 • Joke Ost, Watervliet
 • Gerrit Pauwels, Sint-Gillis-Waas
 • Luc Van Gysel, Sint-Gillis-Waas
 • Luc Van Poucke, Sinaai
 • Paul Wallaert, Sint-Laureins
 • Rob Wouters, Kaprijke

Statuten

De statuten van Volterra kan u hier terugvinden in PDF formaat (opent in nieuw venster).

Algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komen eenmaal per jaar bijeen, op de dag, plaats en uur door de Raad van Bestuur vastgesteld. Onze coöperanten worden hiervan op de hoogte gebracht en uitgenodigd om de algemene vergadering bij te wonen.